js jquery释放$,$转译,改变$,修改$

我来纠错
//jQuery.noConflict(); 让jquery转让$的使用权。
<script src="js/jquery-1.7.js"></script>
<script type="text/javascript">
	jQuery.noConflict();
	console.log($); //输出undefined
	console.log(jQuery); //输出jQuery对象
	jQuery('div').hide();
</script>

//还可以定义jQuery为其他的字符
var jq = jQuery.noConflict(); 
jq(function(){
	jq('div').hide();
});
发送
热门关键词:
命令
知识类型:
标题描述:
详细解答:

提交审核您编辑的知识会经过 前端大牛 人工审核。