js腾讯视频播放器

我来纠错
//引入播放组件: 
<script src="http://qzs.qq.com/tencentvideo_v1/js/tvp/tvp.player.js"></script>

//定义视频对象
var video = new tvp.VideoInfo();
//向视频对象传入视频vid
video.setVid("o033825cbkp");
//定义播放器对象,设置宽高
var player = new tvp.Player('100%','100%');
//设置播放器初始化时加载的视频
player.setCurVideo(video);
//设置精简皮肤,仅点播有效
player.addParam("flashskin", "http://imgcache.qq.com/minivideo_v1/vd/res/skins/TencentPlayerMiniSkin.swf");
//是否自动播放
player.addParam("autoplay","0");
//开启播放器层级设置,可以用css定义层级
player.addParam("wmode","transparent");
//视频默认封面
player.addParam("pic","http://img1.gtimg.com/ent/pics/hv1/75/182/1238/80547435.jpg");
//创建视频
player.write("page_video");

//阻止手机端播放器全屏播放
$('#page_video video').attr('webkit-playsinline','webkit-playsinline');
发送
热门关键词:
命令
知识类型:
标题描述:
详细解答:

提交审核您编辑的知识会经过 前端大牛 人工审核。