js 字符串转化为、转为整型、变为、变成整数(|0 或 ~~的用法)

我来纠错
方法1:
var num = '3.1212'|0;   //用字符串|0,就可以去掉小数部分,并生成number类型,输出:3
var num = 1.63|0;   //用字符串|0,就可以去掉小数部分,输出:1

方法2:
var num = ~~'1.8212';  //字符串前面加~~,就可以去掉小数部分,并生成number类型,输出:1
var num = ~~1.6233;  //字符串前面加~~,就可以去掉小数部分,输出:1

方法3:
var num = parseInt('123.12');  //parseInt转化为整数,去掉小数部分,输出:123
发送
热门关键词:
命令
知识类型:
标题描述:
详细解答:

提交审核您编辑的知识会经过 前端大牛 人工审核。