js生成随机字符串

我来纠错
利用Math.random和toString生成随机字符串,来自前一阵子看到的一篇博文。这里的技巧是利用了toString方法可以接收一个基数作为参数的原理,这个基数从2到36封顶。如果不指定,默认基数是10进制。
function getStr(len) {
    var rdmString = "";
    for (; rdmString.length < len; rdmString += Math.random().toString(36).substr(2));
    return rdmString.substr(0, len);
};

getStr(15);  //生成15个随即字符串
发送
热门关键词:
命令
知识类型:
标题描述:
详细解答:

提交审核您编辑的知识会经过 前端大牛 人工审核。